Ansöka om ledighet på grundskolan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Om en elev behöver vara ledig från skolan måste du som vårdnadshavare, god man, förvaltare, familjehem eller HVB hem skicka in en ansökan. Skolan förutsätter att semesterresor sker på loven.​

Ledighet för enskilda angelägenheter

Elev får beviljas kortare ledighet för enskilda angelägenheter. Ett beslut om ledighet ska enligt skollagen grundas på en samlad bedömning av elevens situation. I bedömningen ska hänsyn tas till frånvarons längd, elevens studiesituation, möjligheterna att på olika sätt kompensera den förlorade undervisningen, hur angelägen ledigheten är för eleven samt om eleven fullgör sin skolplikt eller deltar i utbildningen utan att vara skolpliktig. Situationer då bestämmelsen skulle kunna bli aktuell är t. ex. vid vissa resor, familjehögtider eller religiösa högtider.

Ledighet för att delta på Kulturskolans undervisning

Elever får ta del av kulturskolans individuella undervisning i anslutning till deras skoldag, alltså före eller efter det att skoldagen börjar och slutar. Om eleven söker och beviljas ledighet kan kulturskolans undervisning även ske på undervisningstid, håltimmar och längre raster för en enskild elev.

När måste jag ha skickat in ansökan?

Om den önskade perioden för ledighet infaller inom tio vardagar vill vi uppmärksamma dig om att du kanske inte får ett beslut om din ansökan i tid. Om du inte har fått ett beslut när frånvaron infaller kommer det att räknas som ogiltig frånvaro.

Källor: 7 kapitlet 17–18 §§ skollagen.

Mina sidor

Du kan följa ditt ärende via Mina sidor. Läs mer om hur Mina sidor fungerar i vår handbok för användare. 

Handbok för användare

Spara ärende

Du har möjlighet att spara ditt ärende och återuppta det vid ett senare tillfälle. Spara ärendet genom att klicka på "Spara ärende" i e-tjänsten. Logga in på Mina sidor för att återuppta ett sparat ärende. 

Frågor om e-tjänsten

Kundtjänst
kundtjanst@skelleftea.se
0910-73 50 00

Personuppgiftsansvarig

Nämnden för support och lokaler

Följande behövs för e-tjänsten

  • Du måste vara barnets vårdnadshavare eller god man/förvaltare
  • Samtliga vårdnadshavares eller god mans/förvaltares e-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa