Sök tjänst

Stäng 

"" gav  träffar

     
  Vy:

  Barn och utbildning (45)

  Bo, trafik och miljö (74)

  • Anmäl trasigt sopkärl

   Använd denna e-tjänst för att anmäla trasigt sopkärl

  • Anmäla anmälningspliktig verksamhet som omfattas av hälsoskyddstillsyn (e-blankett)

   Här kan du anmäla in uppgifter om verksamheter som omfattas av bygg- och miljönämndens hälsoskyddstillsyn. 

  • Anmäla cistern (e-blankett)

   Innan du installerar en cistern ska den anmälas till bygg- och miljönämnden. Det kan du göra här.

  • Anmäla installation av värmepumpsanläggning

   Här gör du anmälan om installation av värmepump.

  • Anmäla kompostering av matavfall (e-blankett)

   Om du vill kompostera ditt matavfall kan du skicka in en anmälan om det i den här e-blanketten.

  • Anmäla miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken

   I den här tjänsten kan du göra en anmälan om miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken. Det kan handla om anmälan om en ny miljöfarlig verksamhet, eller ändring gällande tidigare anmäld verksamhet. 

  • Anmäla oljeavskiljare (e-blankett)

   Innan du installerar en oljeavskiljare ska den anmälas till bygg- och miljönämnden. Det kan du göra här.

  • Anmäla påträffad förorening (e-blankett)

   I den här tjänsten kan du anmäla påträffad förorening till Skellefteå kommun. 

  • Anmälan fartygsbesiktning (e-blankett)

   För att utfärda fartygscertifikat, Ship Sanitation Control Exemption Certificate, behöver kommunen få in uppgifter i god tid innan fartyget anländer till hamn.

  • Anmälan om cistern som ska tas ur bruk (e-blankett)

   När en cistern ska tas bort eller inte användas mer ska bygg- och miljönämnden informeras. Det kan du göra här.

  • Anmälan om efterbehandling av förorenat område (e-blankett)

   I den här tjänsten anmäler du efterbehandling av förorenat område enligt förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd § 28.

  • Anslut till kommunalt vatten och spillvatten

   Här kan du ansöka om att ansluta en befintlig eller ny byggnad till kommunalt vatten och spillvatten. Du kan också använda tjänsten för en förfrågan.

    

  • Ansöka om annan fakturamottagare än fastighetsägaren

   Här ansöker du som fastighetsägare om att få fakturan för avfallstjänster skickad till en hyresgäst.

  • Ansöka om förlängt hämtningsintervall för hushållsavfall (e-blankett)

   I den här tjänsten kan du ansöka om att utöka hämtningsintervallet för hushållsavfallet till en gång i kvartalet. 

  • Ansöka om förlängt slamtömningsintervall (e-blankett)

   Har du en permanent bostad eller ett fritidshus kan du i vissa fall ändra intervallen för slamtömningen till vartannat år. Du ansöker om det här.

  • Ansöka om gemensamt avfallskärl

   Här ansöker du och närliggande grannar om att få ha ett eller flera gemensamma avfallskärl.

  • Ansöka om märke för vägvisning (e-blankett)

   Här kan du ansöka om att du vill ha ett vägmärke för vägvisning till ditt företag, serviceanläggning, ort, sevärdhet, arrangemang eller liknande uppsatt vid en kommunal väg.

  • Ansöka om parkeringstillstånd för rörelsehindrad

   Här kan du som rörelsehindrad, både som förare och passagerare, ansöka om nytt parkeringstillstånd eller om förlängning av parkeringstillstånd.

  • Ansöka om tillstånd för nedgrävning av häst (e-blankett)

   I den här tjänsten kan du ansöka om tillstånd från Skellefteå kommun för att gräva ner en död häst. 

  • Ansöka om tillstånd för omhändertagande av eget slam (e-blankett)

   Här har du möjlighet att ansöka om att få tömma din egen slamavskiljare och ta hand om slammet. 

  • Ansöka om tillstånd för viss djurhållning inom detaljplanerat område (e-blankett)

   I den här tjänsten kan du söka tillstånd från miljönämnden för viss djurhållning inom detaljplanerat område och på platser där det finns områdesbestämmelser.

  • Ansöka om uppehåll i sophämtning för åretruntbostad

   Här ansöker du om uppehåll av avfallshämtning för din åretruntbostad.

  • Ansöka om uppehåll i sophämtning och slamtömning för fritidshus

   Här ansöker du om uppehåll i sophämtning och slamtömning för ditt fritidshus.

  • Ansökan om bidrag till enskild/privat utfartsväg

   Ansökan om bidrag till enskild utfartsväg som inte är statsbidragsberättigad.

  • Ansökan om dispens från separat utsortering av avfall (e-blankett)

   Använd denna e-blankett för att ansöka om dispens från separat utsortering av avfall.

  • Ansökan om tillstånd för blomlådor på lokalgata (e-blankett)

   För att få ställa ut blomlådor krävs ett godkänt tillstånd av kommunen. Du gör ansökan här.

  • Ansökan om tillstånd för åtgärd eller verksamhet inom vattenskyddsområde (e-blankett)

   Här kan du ansöka om åtgärder inom vattenskyddsområden.

  • Attefallsanmälan

   Du som har ett en- eller tvåbostadshus får uppföra en attefallsbyggnad på maximalt 30 kvadratmeter utan bygglov. Du anmäler att du vill bygga en sådan här.

  • Beställ extra tömning av sopkärl

   Använd denna e-tjänst för att beställa extra tömning av sopkärl

  • Beställ ritningar och andra handlingar från bygglovsverksamheten

   I den här e-tjänsten kan du beställa ritningar och andra handlingar från bygglovsverksamheten. 

  • Beställa abonnemang sopkärl/vattenmätare

   I samband med att vattenmätare installeras kopplas även abonnemang för avfall in på fastigheten. Ange startdatum då du börjar nyttja abonnemanget. Angivet datum är då kärl föreslås ska ställas ut. Angivet startdatum Max 3 månader efter att vattenmätaren installeras.

  • Beställa husutsättning

   Här beställer du husutsättning av det kommunala lantmäteriet.

  • Beställa nybyggnadskarta

   När du ska bygga en ny huvudbyggnad behöver du oftast beställa en nybyggnadskarta som används som grund för din situationsplan. Här beställer du nybyggnadskarta från kommunens lantmäteri.

  • Beställa/ändra sopkärl

   Använd denna e-tjänst för att beställa/ändra sopkärl

  • Beställning hämtning av grovavfall

   Hämtning av grovavfall, trädgårdsavfall, latrinkärl och farligt avfall.

  • Boka tid hos bygglov

   Här kan du boka tid med en bygglovshandläggare. Du kan välja att träffa bygglovshandläggaren via videolänk eller i ett vanligt telefonsamtal. 

  • Bygganmälan

   Här kan du anmäla bygglovsbefriade åtgärder som installationer, ändringar och vissa slags rivningsåtgärder.

  • Byta tid för vattenmätarbyte

   Om du vill ändra tid för byte av vattenmätare logga in här. Inloggningsuppgifter, kundnummer och bokningsreferens står på vykortet du fått.

  • Detaljplan - ansökan

   Om du planerar för en åtgärd som kräver att en detaljplan upprättas, ändras eller upphävs behöver du skicka n en detaljplaneansökan eller begäran om planbesked.

  • Eldstad - Lämna medgivande till digitala utskick från sotningsdistriktet

   I denna tjänst kan du lämna medgivande för att ta emot digitala utskick samt sms-påminnelse från sotningsdistriktet

  • Eldstad och rökkanal - anmäla installation eller väsentlig ändring

   Vid en nyinstallation eller väsentlig ändring av en eldstad och/eller rökkanal måste du alltid göra en anmälan. Det kan du göra via den här e-tjänsten.

  • Eldstad och rökkanal - anmäla installation eller väsentlig ändring

   Vid en nyinstallation eller väsentlig ändring av en eldstad och/eller rökkanal måste du alltid göra en anmälan. Det kan du göra via den här e-tjänsten.

  • Enskilt avlopp - Anmälan och ansökan

   Anmälan och ansökan om enskilt avlopp.

  • Förhandsbesked - ansökan

   Om du planerar att bygga något som kräver bygglov kan du först ansöka om förhandsbesked.

  • Intresseanmälan för Klintgatan, 16 maj 2023

   Använd denna e-tjänst för att anmäla ditt intresse om småhustomterna på Klintgatan den 16 maj.

  • Köldmedieanläggning - anmälan installation, skrotning, konvertering eller ändring av uppgifter

   Här kan du anmäla ny köldmedieanläggning, anmäla skrotning av köldmedieanläggning, anmäla konvertering av utrustning med 14 ton CO2e eller mer,  uppdatera kontaktuppgifter till med person med ansvar för köldmedieanläggningen samt uppdatera faktureringsadress.

  • Livsmedelsverksamhet - lämna uppgifter för omklassning enligt ny riskklassningsmodell

   Här lämnar du uppgifter om befintlig livsmedelsverksamhet. Skellefteå kommun behöver uppgifterna för att placera verksamheten i rätt riskklass enligt Livsmedelsverkets nya riskklassningsmodell.

  • Lämna in faroanalys av dricksvatten

   Mindre vattenföreningar är skyldiga att lämna in en faroanalys av dricksvattenproduktion var femte år.

  • Marklov - ansökan

   Marklov krävs om man höjer eller sänker tomtmarken med mer är 0,5 meter inom detaljplanerat område. I vissa fall kan även marklov behövas för trädfällning eller skogsplantering.

  • Personalparkering med kod

   För dig som har rätt att köpa parkering från Skellefteå kommun.

  • Planbesked - begäran om

   Om du planerar för en åtgärd som kräver att en detaljplan upprättas, ändras eller upphävs behöver du skicka n en detaljplaneansökan eller begäran om planbesked.

  • Problem i inomhusmiljö

   Här kan du skicka in ett ärende till kommunen om du har varaktiga problem i din inomhusmiljö.

  • Rapportera in din vattenförbrukning

   För att kunna fastställa din årliga vattenavgift behöver du behöver läsa av mätaren minst en gång per år. Här får du veta hur du läser av och hur du digitalt rapporterar in din vattenförbrukning.

  • Rapportera matförgiftning eller allergisk reaktion till kommunens livsmedelskontroll

   Har du fått en allergisk reaktion eller misstänkt matförgiftning efter att ha ätit på restaurang eller köpt hem mat från en verksamhet i Skellefteå kommun? Då ska du anmäla det till kommunen så fort som möjligt. 

    

  • Rapportering av fastighetsnära insamling av förpackningar

   Rapportering av fastighetsnära insamling av förpackningar

  • Registrera medelstor förbränningsanläggning (e-blankett)

   Här kan du registrera en medelstor förbränningsanläggning som du har eller tänker bygga.

  • Registrera och anmäla dricksvattenanläggning (e-blankett)

   Använd denna e-blankett för att registrera och anmäla en ny större dricksvattenanläggning i Skellefteå kommun. 

  • Rivningsanmälan

   Här kan du anmäla bygglovsbefriade rivningsåtgärder.

  • Rivningslov - ansökan

   När du ska bygga nytt, bygga om, bygga till, riva eller göra en markförändring som kräver bygglov ska du ansöka om detta. Det kan du göra via den här e-tjänsten.

  • Se din vattenförbrukning

   Här kan du se din vattenförbrukning, månadsvis eller årsvis.

  • Se dina vatten- och renhållningsfakturor

   Här kan du se alla dina vatten- och renhållningsfakturor.

  • Skicka in kontrollrapport för köldmedieanläggning

   Använd denna e-tjänst för att skicka in ett kontrollintyg för köldmedieanläggning.

  • Skyltar och ljusanordningar - ansök om bygglov

   Nya skyltar och ljusanordningar i detaljplanerade områden kräver bygglov. Här kan du ansöka om det.

  • Strandskyddsdispens och vattenverksamhet - ansöka eller anmäla

   Har du planer på att bygga eller anlägga något inom 100 meter från strandlinje ska du ansöka om strandskyddsdispens. Eller vill du ansöka om att muddra? I den här tjänsten kan du göra ansökan/anmälan.

  • Söka fastighetsbeteckning i Skellefteåkartan

   Du kan använda Skellefteåkartan för att få veta en fastighetsbeteckning. Här kommer du till den.

  • Söka i ritningsarkivet

   I ritningsarkivet kan du söka och hämta arkiverade och avslutade bygglovshandlingar.

  • Tipsa kommunens livsmedelskontroll

   Här kan du tipsa kommunens livsmedelskontroll om något du uppmärksammat gällande en butik, restaurang eller annan verksamhet som hanterar livsmedel i Skellefteå kommun. 

  • Utförandeintyg för enskild avloppsanläggning

   Här kan du som privatperson eller entreprenör skicka in intyg för utförd avloppsanläggning.

  Granskning (1)

  Kommun och politik (10)

  Kultur och fritid (26)

  Näringsliv och arbete (25)

  Omsorg och stöd (25)

  • Ansöka om fondmedel (e-blankett)

   I den här tjänsten kan du ansöka om fondmedel inför julen. Socialnämnden prioriterar att fördela medel till dig som får försörjningsstöd, dig som är ensamstående förälder samt till dig som har många barn.

  • Ansöka om färdtjänst

   Här ansöker du om färdtjänst.

  • Ansöka om försörjningsstöd

   Om din inkomst inte räcker för att försörja dig eller din familj kan du ansöka om försörjningsstöd digitalt (tidigare socialbidrag) här.

  • Ansökan om stöd enligt LSS

   Du som har en funktionsnedsättning kan ansöka om stöd för att klara din vardag så självständigt som möjligt. I denna e-tjänst ansöker du om de insatser som finns hos Stöd och service.

  • Ansökan om stöd enligt Socialtjänstlagen (SoL) på Stöd och service

   Du som har svårigheter att utföra aktiviteter i din vardag på grund av allvarlig psykisk ohälsa, en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning eller lindrig intellektuell funktionsnedsättning kan ansöka om stöd enligt Socialtjänstlagen (SoL). 

  • Avsluta insats hos Stöd och service

   Den här e-tjänsten kan du använda om du har stöd (insats) enligt LSS eller SoL, som du vill avsluta.

  • Begära yttrande eller handlingar från Individ- och familjeomsorgen

   Den här tjänsten kan du använda för att begära skriftliga yttranden eller handlingar från Individ- och familjeomsorgen.

  • Begäran om stöd med personlig assistans

   Här kan ni som privat assistansanordnare begära att kommunen hjälper till med det stöd ni inte längre kan säkra. 

  • Contact Parental Support

   In this service you can contact Parental support in Skellefteå Municipality.

  • Intresseanmälan för vikariat inom personlig assistans

   Här kan du anmäla intresse om vikariat inom Stöd och service  - personlig assistans

  • Intresseanmälan som kontaktperson eller stödfamilj

   Här kan du anmäla ditt intresse för att bli kontaktperson eller stödfamilj till en person enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

  • Kontakta din socialsekreterare

   Om du har fått en utsedd socialsekreterare kan du kontakta personen via den här tjänsten.

  • Kontakta familjerätten

   Ansökan om samarbetssamtal, informationssamtal samt avtal gällande vårdnad, boende, umgänge
    

  • Skicka in arbetsintyg för färdtjänstresor (e-blankett)

   I den här tjänsten kan du skicka in arbetsintyg för en person som åker färdtjänst. Du skickar in ärendet som representant för en arbetsplats eller skola. 

  • Skicka in intresseanmälan till ABC-grupp

   I den här tjänsten kan du anmäla intresse till att delta i en ABC-grupp i föräldraskap. 

  • Skicka in intresseanmälan till föräldragrupp

   I den här tjänsten kan du anmäla intresse till att delta i en föräldragrupp.

  • Skicka in månadsrapport som stödfamilj

   I den här tjänsten kan du som är stödfamilj skicka in din månadsrapport till Skellefteå kommun. 

  • Underrätta socialtjänsten om exempelvis hyresskuld, störningar eller uppsägningar

   I den här tjänsten kan du meddela socialtjänsten i Skellefteå kommun om uppsägning av bostadshyresgäst på grund av obetald hyra.

  • Vårdnadshavare - Ansökan om stöd enligt LSS för ditt barn

   Du som har en funktionsnedsättning kan ansöka om stöd för att klara din vardag så självständigt som möjligt. I denna e-tjänst ansöker du om de insatser som finns hos Stöd och service.

  Övriga e-tjänster (23)