Anmäla cistern (e-blankett)

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Innan du installerar en cistern ska information om cisternen skickas in till bygg- och miljönämnden. Ni kan göra det via den här e-blanketten.

Detta gäller vid hantering av brandfarliga vätskor eller spillolja i cisterner ovan och i mark som rymmer mer än 1 m3 vätska samt rörledningar och slangledningar som är anslutna till sådana cisterner. Inom vattenskyddsområde gäller det vid hantering av mer än 50 liter brandfarliga vätskor eller spillolja (det behöver inte vara en cistern utan kan vara flera mindre behållare som sammanlagt har en volym över 50 liter). Om förvaring sker inom vattenskyddsområde ser vi gärna att ni kontaktar kundtjänst så att en handläggare kan kontakta er. Om vattenskyddsområdets skyddsföreskrifter innehåller strängare krav än Naturvårdsverkets föreskrifter gäller de kraven.

En brandfarlig vätska är en vätska som har en flampunkt som inte överstiger 100 grader Celsius, exempelvis eldningsolja, bensin, diesel och E85. Om en cistern byts ut mot en annan ska information ges in till tillsynsmyndigheten. Om en cistern flyttas inom den egna fastigheten eller inom den egna verksamheten inom ett år räknat från tiden information har lämnats, behöver tillsynsmyndigheten inte informeras igen. Verksamhetsutövaren ska hålla kontrollrapporten avseende den senast utförda kontrollen tillgänglig för tillsynsmyndigheten.

Laghänvisning

NFS 2021:10 Naturvårdsverkets föreskrifter om skydd mot mark- och vattenförorening vid hantering av brandfarliga vätskor och spilloljor (naturvardsverket.se, öppnas i ny flik)

För cisterner innehållande brandfarlig vara gäller även Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om cisterner med anslutna rörledningar för brandfarliga vätskor, MSBFS 2018:3 (msb.se, öppnas i ny flik).

Bygglov för cisterner

För fasta cisterner och andra fasta anläggningar för kemiska produkter som är hälso- och miljöfarliga och för varor som kan medföra brand eller andra olyckshändelser behövs bygglov.

Ansök via e-tjänsten Bygglov, rivningslov och marklov (öppnas i ny flik).

Det här är en e-blankett 

Den här tjänsten fungerar som en digital blankett. Det innebär att ditt ärende skickas direkt till berörd verksamhet, och att du får återkoppling exempelvis via mejl, telefon eller post. Du kan inte följa ärendet i funktionen Mina sidor. 

Frågor om e-tjänsten

Kundtjänst
kontakt@skelleftea.se
0910 - 73 50 00, knappval 3

Personuppgiftsansvarig

Nämnden för support och lokaler

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Du ska vara fastighetsägare

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa